fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky spolupráce se společností FILIPES MEDIA s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“)
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. FILIPES MEDIA s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, IČ: 07650175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka č. 304769 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem marketingové agentury s názvem FILIPES MEDIA umístěného na URL adrese www.filipesmedia.cz/. Nabízí-li Provozovatel reklamu prostřednictvím smluvního partnera (např. Google) vztahují se na ni v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.
1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat PR a marketingové služby. Specifikace služeb je zveřejněna na https://www.filipesmedia.cz/obchodni-podminky/ (dále jen „Reklama“).
1.3. Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) objednávající Reklamu u Provozovatele (dále jen „Zadavatel“). Zadavatel může objednávat Reklamu pro sebe nebo pro třetí osobu (inzerenta).
2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY
2.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.1. Reklamu na internetovém portálu Provozovatele lze objednat na základě písemné či online objednávky na předepsaném formuláři, resp. na základě smlouvy o poskytování reklamy. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že nebude obsahovat povinné náležitosti, resp. nebude učiněna na předepsaném formuláři, popř. předepsaný formulář bude jakkoli pozměněn.
2.1.2. Vyplněná objednávka tj. návrh na uzavření smlouvy musí být doručen Provozovateli nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy. Jedná-li se o Reklamu nestandardního formátu (viz ceník), musí být návrh na uzavření smlouvy doručen Provozovateli nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy.
2.1.3. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž online objednávka,přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího doručení. Provozovatel může návrh na uzavření smlouvy odmítnout jen z důvodů uvedených v bodu 2.1.1 a 2.4 těchto obchodních podmínek. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí jejího návrhu Provozovatelem, v pochybnostech se za okamžik přijetí návrhu považuje okamžik zahájení poskytování Reklamy Provozovatelem v souladu s online objednávkou či písemným návrhem na uzavření smlouvy.
2.1.4 Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 Občanského zákoníku). Pro Provozovatele jsou závazné pouze údaje o Zadavateli a Reklamě uvedené ve smlouvě. Tím není dotčena povinnost Provozovatele poskytnout Reklamu na základě podkladů dodaných ze strany Zadavatele, odpovídají-li požadavkům dále v těchto obchodních podmínkách uvedených.
2.1.5. Pro zamezení pochybností se za objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy, považuje rovněž formulář smlouvy podepsaný ze strany Zadavatele, popř. online objednávka Zadavatele.
2.2. PODKLADY
2.2.1. Podklady se rozumí veškeré grafické či jiné prvky Reklamy, které jsou nutné pro zveřejnění Reklamy odpovídající uzavřené smlouvě. Vzor podkladů a technická specifikace pro jednotlivé produkty a balíčky jsou uvedeny na https://www.filipesmedia.cz/obchodni-podminky/
2.2.2. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, platí, že pokud Provozovatel neobdrží požadované podklady ve lhůtě uvedené v odst. 2.1.3. a v předepsané formě a kvalitě je oprávněn nezahájit Reklamu na internetových portálech Provozovatele nebo je oprávněn si samostatně a na základě vlastního uvážení podklady opatřit, např.: připravit na základě informací uvedených na internetových stránkách Zadavatele v maximální možné kvalitě, která však přímo závisí na kvalitě internetových stránek Zadavatele.
2.2.3. V případě nezaplacení ceny Reklamy na základě proforma faktury, faktury dle čl. 3.2. těchto obchodních podmínek nebo pozdního, neúplného nebo nekvalitního dodání podkladů,včetně formuláře uvedeného v čl. 2.1.1. a 2.2.1. těchto podmínek, dle tohoto čl.2.2. nebude doba Reklamy prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny Reklamy uvedené na příslušné faktuře, dílčí faktuře či proforma zálohové faktuře. Smluvní pokuta v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Provozovatele. Provozovatel je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek s cenou Reklamy včetně příslušné sazby DPH, popř. její částí uhrazenou Zadavatelem na základě příslušné faktury či proforma zálohové faktury. V opodstatněných případech je Provozovatel oprávněn tuto smluvní pokutu přiměřeným způsobem snížit.
2.3. ODPOVĚDNOST ZADAVATELE
2.3.1. Zadavatel odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů Reklamy jako celku. Zadavatel odpovídá za soulad Reklamy a veškerých podkladů se zákonem o reklamě, zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezující obsah a ztvárnění reklamy.
2.3.2. Objednáním Reklamy dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a prohlašuje, že před uzavřením smlouvy k poskytování Reklamy na svých internetových stránkách předem a řádně a úplně vypořádal všechna práva vůči třetím osobám. Dále prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv k předaným podkladům potřebným k zveřejnění v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.
2.3.3. Uzavřením smlouvy uděluje dále Zadavatel Provozovateli souhlas s použitím ukázek Reklamy v rámci propagace služeb Provozovatele.
2.3.4. Zadavatel je odpovědný Provozovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou, grafickou nebo právní závadností Reklamy, zejména tím, že zveřejněním Reklamy bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce či jiného duševního vlastnictví.
2.4. PRÁVO PROVOZOVATELE ODMÍTNOUT REKLAMU
2.4.1. Provozovatel má právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy o poskytování Reklamy, jakož i odstoupit od již uzavřené smlouvy o poskytování Reklamy, zejména v případech Reklamy:
jejíž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či etickým kodexem reklamy nebo ohrožuje veřejný pořádek; v případě rozporu mezi Zadavatelem a Provozovatelem o tom, zda Reklama splňuje některou z uvedených podmínek, rozhoduje názor Provozovatele;
propagující konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele hospodářské soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
která je svým obsahem, kvalitou anebo formou neslučitelná se zájmy Provozovatele;
která neodpovídá aktuální nabídce Provozovatele nebo předchozí dohodě Provozovatele se Zadavatelem (včetně objednávky nereálného objemu Reklamy);
u níž má důvodné pochybnosti, zda Zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k zveřejnění Reklamy, a to do doby než Zadavatel tato svá práva Provozovateli hodnověrně prokáže;
jestliže má vůči Zadavateli nebo inzerentovi pohledávky po lhůtě jejich splatnosti;
jejíž obsah nelze poskytnout, z důvodu jejího odmítnutí smluvním partnerem Provozovatele (např. Google) či z důvodu změny smluvních podmínek takového smluvního partnera;
2.4.2. V případě, že podklady k Reklamě nesplňují podmínky, stanovené v bodě 2.2.1, je Provozovatel oprávněn odmítnout zveřejnění Reklamy. Toto oprávnění náleží Provozovateli dále v případě, že podklady k Reklamě neodpovídají podmínkám smluvního partnera (např. Google), a to včetně cenových, a mezi Provozovatelem a Zadavatelem nedošlo k dohodě o změně podkladů.
2.4.3. Podle bodů 2.4.1. až 2.4.2. se postupuje i v případě, kdy některá ze skutečností v nich uvedených vyjde najevo až v průběhu poskytování Reklamy na základě uzavřené smlouvy.
2.4.4. Poskytovatel je povinen Zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho Reklamu nebo, že již poskytovanou Reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.
2.5. Změny reklamy zadavatelem
2.5.1. Změnou Reklamy se rozumí výměna jakýchkoliv podkladů.Změny Reklamy jsou možné jen po dohodě s Provozovatelem.
2.5.3. Při změně podkladů se postupuje obdobně dle čl. 2.2.
2.5.4. Změnu Reklamy lze provést i cestou elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. 7.1. těchto obchodních podmínek.
3. FINANČNÍ PODMÍNKY
3.1. CENA
3.1.1. Cena vychází z reálného počtu hodin strávených Poskytovatelem na daném projektu a 700-korunové hodinové sazby, kterou Poskytovatel stanovil jako median pro transparentní cenotvorbu.
3.1.2. Cena je Zadavatelem uznána vždy, pokud byl dopředu stanoven a odsouhlasen Zadavatelem marketingový plán, ze kterého činnosti vychází. Dále činnosti nesmí svojí délkou trvání přesáhnout maximální Provozovatelem odhadovaný čas.
3.2. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.2.1 V případě smlouvy na dobu určitou, Provozovatel vystaví a zašle fakturu – řádný daňový doklad Zadavateli obvykle do 15ti dnů po skončení Reklamy. V případě smlouvy na dobu neurčitou, je Provozovatel oprávněn fakturovat poměrnou část Reklamy měsíčně zpětně.
3.2.2 Splatnost faktur včetně proforma zálohových faktur je 14 kalendářních dnů od jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak.
3.2.3. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, platí, že Provozovatel může žádat uhrazení ceny za Reklamu na základě zaslané faktury, před sjednaným začátkem poskytovaní Reklamy. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní od jejího vystavení, max. však 5 kalendářních dní před sjednaným začátkem poskytování Reklamy. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, platí, že v případě neuhrazení proforma faktury je Provozovatel oprávněn nezahajovat poskytování Reklamy. O dobu prodlení Zadavatele s úhradou ceny Reklamy se doba trvání Reklamy, v případě uzavření smlouvy na dobu určitou, neprodlužuje. V případě již zahájené Reklamy je Provozovatel oprávněn pozastavit poskytování Reklamy a taková Reklama se považuje za ukončenou z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě faktury či proforma faktury je možné se dohodnout na pokračování Reklamy. Provozovatel není povinen Reklamu poskytnout dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet Provozovatele.
3.2.3. Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. V případě žádosti Zadavatele o zasílání faktury, proforma faktury i dobropisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je Provozovatel oprávněn zasílat Zadavateli na adresu sídla uvedenou ve smlouvě o poskytování Reklamy. V případě změny sídla je Zadavatel povinen o tom Provozovatele bezodkladně informovat. Tento způsob zasílání může být Provozovatelem zpoplatněn v souladu s jeho aktuálním ceníkem, jenž bude zaslán Zadavateli na vyžádání.
3.2.4. Zadavatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur, faktur i dobropisů, ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel Zadavatelem zvolenou a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Zadavatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf.
3.2.5 V případě prodlení s úhradou faktur či proforma faktur je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3.2.6. V případě pohledávek Provozovatele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Provozovatel oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Zadavatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení uvedený v odst. 3.2.5 i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.
3.3. STORNO PODMÍNKY ZADAVATELE
3.3.1. Přeje-li si Zadavatel zrušit již uzavřenou smlouvu před sjednaným začátkem poskytnutí Reklamy, je povinen tak učinit písemně a své oznámení o zrušení smlouvy doručit Provozovateli.Zadavatel je oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy bez jakékoli sankce ze strany Provozovatele nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejího uzavření. Dnem doručení tohoto oznámení Provozovateli se smlouva považuje za zrušenou. Po uplynutí této lhůty je Zadavatel oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy pouze po úhradě tzv. storno poplatku stanoveného Provozovatelem, přičemž platí následující storno podmínky:
a) při zrušení smlouvy ve lhůtě 30 a více kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 30% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
b) při zrušení smlouvy ve lhůtě 20 až 29 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 50% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
c) při zrušení smlouvy ve lhůtě 15 až 19 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 70% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
d) při zrušení smlouvy ve lhůtě 10 až 14 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 80% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;
e) při zrušení smlouvy v době kratší 10ti kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 100% z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě.
V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn shora uvedené storno poplatky přiměřeným způsobem snížit.
3.3.2. Po sjednaném začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen tehdy, došlo-li ze strany Provozovatele k prokazatelnému, opakovanému a současně k podstatnému porušení smlouvy, resp. není-li Provozovatel schopen sjednanou Reklamu poskytnout ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Provozovatele. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že si strany nebudou povinny vracet poskytnutá plnění a smlouva se v takovém případě ruší ex nunc.
3.3.3. V případě nezaplacení faktury či proforma faktury ve lhůtě uvedené v odst. 3.2.2. a 3.2.3 a zároveň nedodržení postupu uvedeného v odst. 3.3.1. (písemné oznámení o zrušení smlouvy) má Provozovatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Reklamy uvedené ve faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek.
4. NÁHRADA ŠKODY
4.1. NÁHRADA ŠKODY
4.1.1. V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá Provozovatel pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda, vzniklá podle poslední věty, může činit maximálně částku 50.000,-Kč.
5. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
5.1. DOHODA
5.1.1. Provozovatel a Zadavatel jsou oprávněni kdykoliv ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5.2. ODSTOUPENÍ
5.2.1. Kromě případů uvedených v čl. 2.4.1 a 2.4.2 těchto podmínek je Provozovatel dále oprávněn ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy v následujících případech:
nedodrží-li Zadavatel platební podmínky uvedené v čl. 3.2. těchto obchodních podmínek;
nedodání podkladů ve stanovené lhůtě a/nebo ve stanovené kvalitě;
vstoupí-li Zadavatel do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem odeslání písemného oznámení Provozovatele o odstoupení.
5.2.2. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že výše uvedených případech si strany nejsoupovinny vracet již poskytnutá plnění, tím není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Reklamy včetně DPH uvedené ve faktuře či proforma zálohové faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3 těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta se v takovém případě započte na cenu Reklamy uhrazené Zadavatelem na základě faktury či proforma faktury vystavené v souladu se shora uvedenými ustanoveními těchto obchodních podmínek. Smluvní pokuta v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody.
5.3. VÝPOVĚĎ
5.3.1. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, jsou obě smluvní strany oprávněny ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou.
5.3.2. Výpověď smlouvy na dobu neurčitou bez uvedení minimální doby trvání nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Je-li však ve smlouvě uvedena minimální doba trvání, neskončí smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem dříve než uplynutím této minimální doby trvání. V případě prokazatelné nemožnosti doručení výpovědi druhé smluvní straně, se výpověď považuje za účinnou okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
6. OSOBNÍ ÚDAJE
Provedením objednávky Reklamy, nejpozději však uzavřením smlouvy souhlasí Zadavatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti FILIPES MEDIA s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Na Folimance 2155/15, IČ: 07650175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka č. 304769, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím dalšího zpracovatele pro účely plnění smlouvy a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje po dobu nutnou k úplnému vypořádání všech práv a povinností vzniklých ze závazkového vztahu, jakož i po dobu předepsanou obecně závaznými právními předpisy. Zadavatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Provozovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.
7.2. Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním Reklamy a nebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek..
7.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.
7.4. Objednáním Reklamy nebo uzavřením smlouvy s Provozovatelem Zadavatel akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Zadavatelem má přednost uzavřená písemná dohoda.
7.5. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na https://www.filipesmedia.cz/obchodni-podminky/ nebo v sídle Provozovatele.
7.6. Provozovatel a Zadavatel se výslovně dohodli, že v případě sporu vzniklého ze smluvního vztahu uzavřeného mezi Provozovatelem a Zadavatelem (a v souladu s těmito obchodními podmínkami) je místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 1 (ve věci patřící do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věci patřící do věcné příslušnosti krajského soudu).
7.7. Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že vzájemné vztahy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
7.8. Tyto „Obchodní podmínky inzerce pro malé a střední podniky provozovaných společností FILIPES MEDIA s.r.o..“ jsou platné a účinné od 1.7.2019. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

FAQ

Podepsal jsem smlouvu, co to znamená?
Smlouva je v zásadě dohoda, ve které si u FILIPES MEDIA s.r.o. (FM) závazně objednáváte službu. FILIPES MEDIA s.r.o. se zavazuje dodat Vámi objednaný produkt. Vy jako zákazník se naopak zavazujete uhradit částku, která je
na smlouvě uvedena.
Rozmyslel jsem si to a službu nechci.
2 dny od podpisu smlouvy můžete bez udání důvodů od ní odstoupit. Stačí tuto informaci napsat na e-mail info@filipesmedia.cz . Prosím uveďte do tohoto e-mailu IČO Vaší firmy a její název.
Neuhradil jsem fakturu, co se bude dít?
Věříme, že závazky se mají plnit. My dodáme službu, ke které jsme se zavázali, a vy uhradíte sjednanou částku. V případě, že faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti, můžeme tuto částku vymáhat soudní cestou. Pokud víte, že
nebudete moci fakturu uhradit v den splatnosti, informujte nás o tom prosím co nejdříve. Pokusíme se najít společné řešení.
Chci objednanou reklamní kampaň zrušit a uběhlo již více než 2 dny od podpisu smlouvy.
Opět je potřeba tuto informaci poslat na e-mail info@filipesmedia.cz , uvést IČO a název společnosti a rovněž Vás žádáme o uvedení důvodu, proč chcete kampaň zrušit. V případě žádosti o zrušení smlouvy po více než 2 dnech
od jejího podpisu již budeme požadovat storno poplatek. Ten zohledňuje náklady FILIPES MEDIA s.r.o. spojené s přípravou kampaně, náklady na obchod, administrativní náklady a rezervaci prostoru, který byl blokován pro Vaši
kampaň a nemohl být použitý pro jiného zákazníka. Pro představu se jedná o podobnou situaci, jako když si objednáte zájezd u cestovní kanceláře a zrušíte jej. V případě zrušení smlouvy méně než 10 dnů před startem kampaně
můžeme požadovat uhrazení i celé částky uvedené ve smlouvě.
Nejsem spokojen s průběhem kampaně, co mám dělat?
Prosíme, co nejdříve nám tuto skutečnost napište na e-mail info@filipesmedia.cz a uveďte své IČO a název společnosti. Nejdéle do 24 hodin Vás kontaktujeme a věříme, že situaci dokážeme e vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Kontakt

FILIPES MEDIA s.r.o.
IČO: 07650175 
DIČ: CZ07650175
Na Folimance 2155/15, Vinohrady,120 00 Praha 2
Bankovní spojení: 1023893002/5500
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram